KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest "PRIMUS DZIECIOM", 41-800 Zabrze, ul. Wolności 191, NIP: 6482763796, REGON: 242779390, KRS: 0000401449.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
• przygotowania i realizacji zawartej umowy,
• skontaktowania się w sprawie zamówienia lub reklamacji,
• wystawienia dokumentu księgowego (faktury),
• prowadzenia dokumentacji księgowej.

Podstawa prawna przetwarzania danych to:
• Art. 6. ust. 1 lit. b) oraz f) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
• Art. 106e. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017 poz. 1221),
• Art. 5561 i 5563 Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2018 poz. 1025),
• ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2018 poz. 1509).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy a następnie w celach archiwalnych przez 5 pełnych lat po zamknięciu roku finansowego, dane do celów księgowych będą przetwarzane przez 5 pełnych lat po zamknięciu roku finansowego.

Przysługuje Państwu prawo żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarza lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi, na to w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub prawnym i jest konieczne w celu przygotowania oferty, umowy i wystawienia dokumentu księgowego. Nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.